Plugin de matriculación UJI

Formar personal tècnic arbitral dins de la comunitat universitària en aspectes de direcció i control de partits de futbol sala i futbol 7. 

Després, només pot accedir a la borsa d’àrbitres del Servei d’Esports l’estudiantat de la Universitat Jaume I.