Llistat de polítiques actives

Nom Tipologia Consentiment de l'usuari
Política de tractament de dades personals Política de privacitat Usuaris autenticats
Política de propietat intel·lectual Altres Usuaris autenticats

Resum

En esta plataforma on-line es tracten dades personals que estan subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades regulades pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). A més a més, tot enregistrament de veu, imatge o comentaris i informació dels participants es fa a l’empar de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Text complet de les condicions d'ús

Esteu accedint a l’Aula Virtual de la Universitat Jaume I de Castelló. En esta plataforma on-line es tracten dades personals que estan subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades regulades pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). A més a més, tot enregistrament de veu, imatge o comentaris i informació dels participants es fa a l’empara de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

En funció dels teus perfils d’ús s’apliquen diferents tractaments (ús, emmagatzematge de les dades, base legal, etc.) a eixes dades. A continuació es detallen cadascun d’ells:

  • En el cas d’estudiantat de grau i postgrau que accedeix a un curs relatiu a una assignatura pròpia dels estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló les condicions són les informades en el procés de matrícula i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U028
  • En el cas d’estudiantat de doctorat que accedeix a un curs propi dels estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló, les condicions són les informades en el procés de matrícula i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U076
  • En el cas de professorat oficial de la Universitat Jaume I de Castelló que forma part del curs com a docent les condicions són les informades en el procés d’inici de l’expedient laboral o relació laboral contractual i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U017
  • En el cas de cursos de formació no reglada, cursos d’estiu o activitats formatives que no estan directament connectades a una assignatura d’estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló les condicions són les informades en el procés de matrícula estàndard i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U048
  • En el cas d'estudiantat de la Universitat de Majors de la Universitat Jaume I, les condicions són les informades en el procés de matrícula estàndard i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U070
  • En el cas de cursos de formació dins del Pla ProDigital, les condicions són les informades en el procés de matrícula i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U122

En qualsevol dels casos, la Universitat Jaume I de Castelló serà la responsable del tractament de les dades personals que hi ha a l’Aula Virtual. En cada clausulat dels anteriorment citats es pot trobar més informació per a poder exercir els drets sobre les dades personals.

L'emissió i enregistrament de contingut audiovisual a l'entorn docent, així com la seua reproducció o difusió, ha de complir les condicions definides a l'article 29 del Reglament de protecció de dades i garantia de drets digitals de la Universitat.


Resum

Política de propietat intel·lectual en els materials d'estudi, exàmens, etc.

Text complet de les condicions d'ús

Recordem a tot l'estudiantat que la finalitat de l’Aula Virtual és donar suport a la docència i a la formació. Els materials d'estudi, exàmens, etc., tenen drets de propietat intel·lectual i, per tant, no es poden utilitzar amb finalitats diferents, com ara la comercialització. Podeu trobar més informació fent clic en:

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cbd7e247-b08f-46ab-b59b-a59854ab3224/Reglament+sobre+les+condicions+d%27%C3%BAs+de+l%27Aula+Virtual.pdf?guest=true