List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
Política de tractament de dades personals Privacy policy Usuaris autenticats
Política de propietat intel·lectual Other policy Usuaris autenticats

Resum

En esta plataforma on-line es tracten dades personals que estan subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades regulades pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). En esta plataforma en línea se tratan datos personales que están sujetos a la legislacion vigente en materia de protección de datos reguladas por el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). This on-line platform processes personal data subject to the legislation in force concerning protection of data governed by the Regulation (EU) 2016/679 on data protection (GDPR) and the Spanish Organic Law 3/2018 on personal data protection and guarantee of digital rights (LOPDGDD).

Text complet de les condicions d'ús

Esteu accedint a l’Aula Virtual de la Universitat Jaume I de Castelló. En esta plataforma on-line es tracten dades personals que estan subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades regulades pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Está accediendo al Aula Virtual de la Universitat Jaume I de Castelló. En esta plataforma en línea se tratan datos personales que están sujetos a la legislacion vigente en materia de protección de datos reguladas por el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). You are accessing the Virtual Classroom of the Universitat Jaume I of Castelló. This on-line platform processes personal data subject to the legislation in force concerning protection of data governed by the Regulation (EU) 2016/679 on data protection (GDPR) and the Spanish Organic Law 3/2018 on personal data protection and guarantee of digital rights (LOPDGDD).

En funció dels teus perfils d’ús s’apliquen diferents tractaments (ús, emmagatzematge de les dades, base legal, etc.) a eixes dades. A continuació es detallen cadascun d’ells: En función de sus perfiles de uso, se aplican distintos tratamientos (uso, almacenamiento de los datos, base legal, etc.) a esos datos. A continuación se detalla cada uno de ellos: Depending on your usage profile personal data is processed in different ways, including usage, data storage and legal reference.

  • En el cas d’estudiantat de grau i postgrau que accedeix a un curs relatiu a una assignatura pròpia dels estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló les condicions són les informades en el procés de matrícula i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U028 En el caso de estudiantado de grado y postgrado que accede a un curso relativo a una asignatura propia de los estudios oficiales de la Universitat Jaume I de Castelló, las condiciones son las informadas en el proceso de matrícula y pueden ser consultadas aquí: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U028 Bachelor's degree and postgraduate students enrolled in a subject that belongs to one of the official courses at the Universitat Jaume I are informed of the terms of usage during the registration process. You can consult these conditions at: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U028
  • En el cas d’estudiantat de doctorat que accedeix a un curs propi dels estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló, les condicions són les informades en el procés de matrícula i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U076 En el caso de estudiantado de doctorado que accede a un curso propio de los estudios oficiales de la Universitat Jaume I de Castelló, las condiciones son las informadas en el proceso de matrícula y pueden ser consultadas aquí: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U076 Doctoral students enrolled in a subject that belongs to one of the official courses at the Universitat Jaume I of Castelló are informed of the terms of usage during the registration process. You can consult these conditions at: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U076
  • En el cas de professorat oficial de la Universitat Jaume I de Castelló que forma part del curs com a docent les condicions són les informades en el procés d’inici de l’expedient laboral o relació laboral contractual i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U017 En el caso de profesorado oficial de la Universitat Jaume I de Castelló que forma parte del curso como docente, las condiciones son las informadas en el proceso de inicio del expediente laboral o relación laboral contractual y pueden ser consultadas aquí: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U017 Lecturers at the Universitat Jaume I of Castelló who teach on a course are informed of the terms of usage when their employment file is created or at the beginning of the professional contractual relationship. You can consult these conditions at: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U017
  • En el cas de cursos de formació no reglada, cursos d’estiu o activitats formatives que no estan directament connectades a una assignatura d’estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló les condicions són les informades en el procés de matrícula estàndard i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U048 En el caso de cursos de formación no reglada, cursos de verano o actividades formativas que no están directamente conectadas a una asignatura de estudios oficiales de la Universitat Jaume I de Castelló, las condiciones son las informadas en el proceso de matrícula estándar y se pueden consultar aquí: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U048 Students of non-regulated education, summer courses and training activities which are not directly related to any subject belonging to the official courses at the Universitat Jaume I of Castelló are informed of the terms of usage during the standard registration process. You can consult these conditions at: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U048

En qualsevol dels casos, la Universitat Jaume I de Castelló serà la responsable del tractament de les dades personals que hi ha a l’Aula Virtual. En cada clausulat dels anteriorment citats es pot trobar més informació per a poder exercir els drets sobre les dades personals. En cualquiera de los casos, la Universitat Jaume I de Castelló será la responsable del tratamiento de los datos personales que hay en el Aula Virtual. En cada cláusula de las citadas anteriomente, se puede encontrar más información para poder ejercer los derechos sobre los datos personales. In all cases, the Universitat Jaume I of Castelló will be responsible for the processing of the personal data introduced in the Virtual Classroom. Further information about how to exercise your rights on personal data can be found by following the links above.


Resum

Política de propietat intel·lectual en els materials d'estudi, exàmens, etc. Política de propiedad intelectual en los materiales de estudio, exámenes, etc. Política de propietat intel·lectual en els materials d'estudi, exàmens, etc.

Text complet de les condicions d'ús

Recordem a tot l'estudiantat que la finalitat de l’Aula Virtual és donar suport a la docència i a la formació. Els materials d'estudi, exàmens, etc., tenen drets de propietat intel·lectual i, per tant, no es poden utilitzar amb finalitats diferents, com ara la comercialització. Podeu trobar més informació fent clic en: Recordamos a todo el estudiantado que la finalidad del Aula VIrtual es dar soporte a la docencia y a la formación. Los materiales de estudio, exámenes, etc. tienen derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, no se pueden utilizar con finalidades diferentes, como su comercialización. Podéis encontrar más información en el siguiente enlace: Recordem a tot l'estudiantat que la finalitat de l’Aula Virtual és donar suport a la docència i a la formació. Els materials d'estudi, exàmens, etc., tenen drets de propietat intel·lectual i, per tant, no es poden utilitzar amb finalitats diferents, com ara la comercialització. Podeu trobar més informació fent clic en:

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/LXL3GTMRGSFSII3OD3TPDMRJA0QCVRFZ